Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje spoločnosti

In aim of their own organisational unit: Isuzu Sales Deutschland GmbH - organizačná zložka Česká republika,

with the registered office at Vídeňská 619/142, 148 00  Praha 4 Kunratice
Company ID No.: 28447387
Tax ID No.: CZ 28447387
Represented by Claudius Meynert, executive head

 

Isuzu Sales Deutschland GmbH - organizačná zložka Česká republika

Vídeňská 619/142
148 00  Praha 4 Kunratice
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefon +420 222 327 527
Fax +420 226 013 821
E-Mail: info@isuzu-motors.cz
www.isuzu-motors.cz

ISUZU Sales Deutschland GmbH, Schieferstein 11a, Flörsheim 65439

Represented by: Yoichi Takasago chairman + CEO and Claudius Meynert, Managing Director + COO
Registered in: Register of Companies B at District court in Wiesbaden under no. HRB 22928
Identification Number: 22928

Telefón: +49 (0) 6145 5491 100
Fax: +49 (0) 6145 5491 122
E-Mail: info@isuzu-sales.de
www.isuzu-sales.de

 

Osoba poverená ochranou osobných údajov je dostupná na emailovej adrese: datenschutz@remove-this.isuzu-sales.de 

Vyhlásenie o ochrane údajov

Veľmi nás teší, že sa zaujímate o našu spoločnosť. Obchodné vedenie spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH kladie na ochranu údajov mimoriadne veľký dôraz. Internetové stránky spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH možno používať bez uvádzania akýchkoľvek osobných údajov. Zaznamenávajú sa iba všeobecné informácie uvedené nižšie, a to vrátane adries IP. Pokiaľ by však dotknutá osoba chcela začať využívať mimoriadne služby našej spoločnosti prostredníctvom našej internetovej stránky, na tento účel sa môže vyžadovať spracovanie osobných údajov. Ak sa vyžaduje spracovanie osobných údajov a ak takéto spracovanie nereguluje žiadna legislatívna úprava, vo všeobecnosti žiadame dotknutú osobu o udelenie súhlasu.

Spracovanie osobných údajov, napríklad mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla dotknutej osoby, prebieha vždy v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov, ako aj s ustanoveniami o ochrane údajov, ktoré platia pre spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH v príslušnej krajine. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov chceme informovať verejnosť o spôsobe, rozsahu a účele zaznamenávania, využívania a spracovávania osobných údajov zo strany našej spoločnosti. Toto vyhlásenie o ochrane údajov zároveň obsahuje informácie o tom, aké práva prináležia dotknutým osobám.

Spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH ako osoba zodpovedná za spracovávanie prijala početné technické a organizačné opatrenia na zaistenie čo možno najdôslednejšej ochrany osobných údajov, ktoré sa spracovávajú prostredníctvom tejto internetovej stránky. Napriek tomu však v zásade platí, že pri internetových prenosoch údajov nemožno úplne vylúčiť bezpečnostné riziká, takže sa nedá zaručiť stopercentná ochrana. Z tohto dôvodu sa môže každá dotknutá osoba slobodne rozhodnúť, že nám poskytne osobné údaje alternatívnou cestou, napríklad telefonicky.

Nasledujúce informácie poskytujú prehľad o spracovávaní osobných údajov zo strany spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH a o právach, ktoré od 25. mája 2018 vyplývajú zo všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane údajov (EU-GDPR).

Vymedzenie pojmov

V záujme čo možno najprehľadnejšej a najzrozumiteľnejšej prezentácie vyhlásenia o ochrane údajov spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH pre používateľov prinášame v nasledujúcej časti vysvetlenie pojmov použitých vo EU-GDPR:

 

     „Osobné údaje“

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (ďalej len „dotknutá osoba“). Za identifikovateľnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým prostredníctvom priradenia k identifikačnému údaju, ako je napríklad meno, identifikačné číslo či údaje o lokalite, k identifikačnému údaju online, alebo k jednej či viacerým špecifickým charakteristikám, ktoré sú výrazom fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, hospodárskej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

   „Profilovanie“


Každý druh automatizovaného spracovávania osobných údajov spočívajúci v použití týchto osobných údajov na vyhodnocovanie určitých osobných aspektov, ktoré sa vzťahujú na fyzickú osobu, predovšetkým na analyzovanie alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa pracovných výkonov, hospodárskej situácie, zdravia, osobných záľub, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta pobytu alebo zmeny adresy tejto fyzickej osoby.


    „Pseudonymizácia“

Spracovávanie osobných údajov spôsobom, ktorý znemožňuje priradenie osobných údajov konkrétnej dotknutej osobe bez získania dodatočných informácií, pokiaľ sa tieto dodatočné údaje uchovávajú samostatne a pokiaľ podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zaručujú, že sa osobné údaje nebudú dať priradiť identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

   „Zodpovedná osoba“

Zodpovedná osoba je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iné miesto, ktoré samostatne alebo spoločne s ďalšími subjektmi rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovávania osobných údajov. Ak sú tieto účely a prostriedky stanovené právom Únie alebo právom členských štátov, štatút zodpovednej osoby, resp. konkrétne kritériá jej pomenovania, môže upravovať právo Únie alebo právo členských štátov.


     „Príjemca“

Fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iný subjekt, ktorého osobné údaje sa zverejňujú, bez ohľadu na to, či v danom prípade ide o tretiu stranu alebo nie. Za príjemcov sa však nepovažujú úrady, ktoré môžu v rámci konkrétnej vyšetrovacej úlohy získavať osobné údaje v súlade s právom Únie alebo právom členských štátov. Takéto úrady spracovávajú získané údaje v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov v závislosti od účelov spracovania.

   „Zmluvný spracovateľ údajov“

Zmluvný spracovateľ údajov je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iné miesto, ktoré spracováva osobné údaje z poverenia zodpovednej osoby.


   „Tretia strana“

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iné miesto s výnimkou dotknutej osoby, zodpovednej osoby, spracovateľa údajov a osôb, ktoré majú oprávnenie na spracovávanie osobných údajov a za ktoré nesie priamu zodpovednosť zodpovedná osoba alebo spracovateľ údajov. „Súhlas“

Súhlas je každý prejav vôle v podobe vyhlásenia alebo iného jednoznačného prejavu súhlasného stanoviska, ktorý dotknutá osoba poskytuje v konkrétnom prípade dobrovoľne, informovaným spôsobom a jednoznačne, a ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Osoba poverená ochranou údajov

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ostatných zákonov na ochranu údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení upravujúcich legislatívu týkajúcu sa ochrany údajov sa za zodpovednú osobu považuje:

ISUZU Sales Deutschland GmbH
Schieferstein 11 a
65439 Flörsheim
Nemecko
Tel.: +49 (0) 6145 5491 000
Webová lokalita: www.isuzu-sales.de

Kontaktné údaje osôb poverených ochranou údajov:

ISUZU Sales Deutschland GmbH
E-mail osôb poverených ochranou údajov: datenschutz@isuzu-sales.de
Každá dotknutá osoba sa môže so všetkými prípadnými otázkami a podnetmi týkajúcimi sa ochrany údajov kedykoľvek obrátiť priamo na osoby poverené ochranou údajov v našej spoločnosti.

Zaznamenávanie všeobecných údajov a informácií

Internetová stránka spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH zaznamenáva pri každom prístupe dotknutej osoby alebo automatizovaného systému na internetovú stránku celý rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú v súboroch denníka servera. Zaznamenávať sa môžu (1) typy a verzie používaných prehliadačov, (2) operačný systém, z ktorého sa prístup vykonal, (3) internetová stránka, z ktorej systém vykonal prístup na našu internetovú stránku (tzv. odkazujúci server), (4) vnorené webové stránky, ktoré sa prostredníctvom pristupujúceho systému smerujú na našu internetovú stránku, (5) dátum a čas posledného prístupu na internetovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (adresa IP), (7) poskytovateľ internetových služieb pristupujúceho systému a (8) ostatné podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH nevyvodzuje žiadne závery v súvislosti s dotknutou osobou. Tieto informácie sú v prevažnej miere potrebné na (1) zaistenie správneho poskytovania obsahu našej internetovej stránky, (2) optimalizovanie obsahu našej internetovej stránky, ako aj reklamy pre túto stránku, (3) zaručenie trvalej funkčnosti našich systémov informačných technológií a techniky našej internetovej stránky, ako aj na to, aby (4) sme mohli orgánom činným v trestnom konaní poskytnúť informácie potrebné na začatie trestného stíhania v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymne získané údaje a informácie preto spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH vyhodnotí zo štatistického hľadiska a zároveň s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našom podniku, ako aj zaistiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame. Anonymné údaje v súboroch denníka servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov, ktoré uvedie dotknutá osoba.Možnosť nadviazania kontaktu prostredníctvom internetovej stránky

Internetová stránka spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH obsahuje zákonom predpísané údaje, ktoré umožňujú rýchle nadviazanie kontaktu s naším podnikom elektronickou cestou, ako aj priamu komunikáciu s nami. Medzi tieto údaje patrí aj všeobecná adresa elektronickej pošty (e-mailová adresa). Pokiaľ dotknutá osoba nadviaže kontakt s osobou zodpovednou za spracovávanie prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne, sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytne osobe zodpovednej za spracovávanie, sa uložia na účely spracovania alebo nadviazania kontaktu s dotknutou osobou.


Kontaktné formuláre

Spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH spracováva a používa osobné údaje získané v rámci objednávania prospektov alebo vyžiadania skúšobnej jazdy
https://www.isuzu-motors.sk/spolocnost/kontakt/, ako aj v rámci žiadostí o vyhotovenie cenových ponúk https://www.isuzu-motors.sk/d-max/konfigurator/.

Spracované a použité údaje

Spracovávajú sa nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • adresa (ulica, číslo domu, PSČ, obec, štát),
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa),
 • osobné údaje (priezvisko, meno).

 

Kontaktné formuláre Facebook

Spoločnosť ISUZU Sales Deutschland spracováva a používa osobné údaje získané v rámci vyžiadania skúšobnej jazdy prostredníctvom reklamných inzerátov stránky Facebook spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH.

Spracované a použité údaje

Spracovávajú sa nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • adresa (obec, PSČ, štát),
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa),
 • osobné údaje (meno, priezvisko, povolanie).

 

 

 

 

Účel spracovávania údajov/právna podstata

Spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH spracováva osobné údaje v súlade s ustanoveniami EU-GDPR. Získavanie, používanie a spracovávanie údajov slúži výlučne na účely dodávania objednaných prospektov, na realizáciu dohodnutých skúšobných jázd, resp. na vyhotovenie ponuky.  Pokiaľ nemáme výslovné povolenie na použitie údajov nad tento rámec, údaje ukladáme, spracovávame a používame iba v takom rozsahu a na tak dlho, ako je to potrebné na splnenie príslušnej požiadavky.

Prístup k údajom

V rámci spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH získajú k osobným údajom prístup tí zamestnanci, ktorí ich potrebujú na splnenie príslušných úloh. Aj poskytovatelia služieb záväzne poverení spoločnosťou ISUZU Sales Deutschland GmbH (zmluvní spracovatelia údajov) dostanú osobné údaje na tieto účely, ak poskytnú záruku, že prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby spracovávanie prebiehalo v súlade s EU GDPR a aby bola zaručená ochrana práv dotknutej osoby. Na účely vyhotovenia ponuky, resp. dohodnutia skúšobnej jazdy, odošleme žiadosti príslušným regionálnym zmluvným predajcom spoločnosti ISUZU.

Ukladanie a mazanie osobných údajov

Pokiaľ spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH nedostala výslovné povolenie na použitie osobných údajov nad tento rámec, spoločnosť ISUZU Sales Deutschland bude používať údaje iba do doby potrebnej na splnenie požiadavky na vyhotovenie ponuky alebo poskytnutie prospektov, resp. na realizáciu dohodnutých skúšobných jázd. V prípade potreby využijeme v súlade s Čl. 28 EU-GDPR služby záväzne poverených poskytovateľov služieb (zmluvní spracovatelia údajov). Svoj súhlas môžete kedykoľvek v plnom rozsahu alebo čiastočne zmeniť alebo odvolať s účinnosťou do budúcnosti a môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu a používaniu vašich údajov na reklamné účely, ako aj na účely prieskumu trhu alebo verejnej mienky, pričom všetky námietky treba smerovať na našu spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH, Schieferstein 11a, 65439 Flörsheim, tel.: +49 (0) 6145 5491 000, fax: +49 (0) 6145 5491 122, e-mail: info@isuzu-sales.de, ktorá vystupuje v pozícii zodpovednej osoby.

Ak pominie účel ukladania alebo uplynie lehota ukladania predpísaná autormi európskych smerníc a nariadení alebo iným príslušným zákonodarným orgánom, osobné údaje sa vymažú štandardným spôsobom a v súlade so zákonnými predpismi.

Práva týkajúce sa ochrany údajov

Právo na potvrdenie

Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej dotknutej osobe právo požadovať od osoby zodpovednej za spracovávanie potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje, ktoré sa týkajú danej osoby. Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca subjektu zodpovedného za spracovávanie.


Právo na informovanie
Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo, na základe ktorého si môže od osoby zodpovednej za spracovávanie kedykoľvek vyžiadať bezplatné informácie o uložených údajoch týkajúcich sa danej osoby, ako aj písomnú kópiu takýchto informácií. Autori európskych smerníc a nariadení ďalej priznávajú dotknutej osobe právo na prístup k nasledujúcim informáciám:

 • účely spracovávania,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým bol alebo ešte len bude udelený prístup k osobným údajom, predovšetkým v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo v prípade medzinárodných organizácií,
 • pokiaľ je to možné, plánovaná doba uloženia osobných údajov, alebo, pokiaľ toto nie je možné, kritériá na stanovenie tejto doby,
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa danej osoby týkajú, práva na obmedzenie spracovávania zodpovednou osobou a práva na vznesenie námietky voči takémuto spracovávaniu,
 • existencia práva na podanie sťažnosti na dozornom úrade,
 • ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode údajov,
 • existencia automatizovaného mechanizmu rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22, ods. 1 a 4 EU-GDPR, a – prinajmenšom v týchto prípadoch – vierohodné informácie o aplikovanej logike, ako aj o dosahu a zamýšľaných dôsledkoch takéhoto spracovávania pre dotknutú osobu.

Dotknutej osobe ďalej prináleží aj právo na informovanie o tom, či došlo k odoslaniu osobných údajov do tretej krajiny alebo ich poskytnutiu medzinárodnej organizácii. Pokiaľ k tomu došlo, dotknutej osobe prináleží navyše aj právo na informovanie o vhodných zárukách v súvislosti s daným prenosom.

 

Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na informovanie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca subjektu zodpovedného za spracovávanie.Právo na opravu

Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo, na základe ktorého môže požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov týkajúcich sa danej osoby. Dotknutej osobe ďalej prináleží právo požiadať o skompletizovanie neúplných osobných údajov s ohľadom na účely spracovávania, a to aj formou doplňujúceho vyhlásenia.

Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca subjektu zodpovedného za spracovávanie.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo požiadať zodpovednú osobu o bezodkladné vymazanie osobných údajov, ktoré sa danej osoby týkajú, pokiaľ platí niektorý z nasledujúcich dôvodov a pokiaľ sa nevyžaduje ich spracovanie.

 • Osobné údaje boli získané alebo iným spôsobom spracované na účely, na ktoré už viac nie sú potrebné.
 • Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, o ktorý sa opieralo spracovávanie podľa čl. 6 ods. 1 písmena a EU-GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písmena a GDPR a k dispozícii nie je žiadny iný právny základ pre spracovávanie.
 • Dotknutá osoba vznesie v súlade s čl. 21 ods. 1 GDPR námietku proti spracovávaniu a nie sú k dispozícii žiadne prednostné oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo dotknutá osoba vznesie v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR námietku proti spracovávaniu.
 • Osobné údaje boli spracované protiprávne.
 • Vymazanie osobných údajov sa vyžaduje na splnenie právneho záväzku podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorej podlieha zodpovedná osoba.
 • Osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

 

Pokiaľ platí niektorý z predchádzajúcich dôvodov a dotknutá osoba by chcela dať podnet na vymazanie osobných údajov, ktoré sú uložené v systéme spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH, kedykoľvek sa môže obrátiť na zamestnanca subjektu zodpovedného za spracovávanie. Zamestnanec spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH zariadi bezodkladné splnenie žiadosti o vymazanie.

Ak spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH dané osobné údaje zverejnila a ak je naša spoločnosť ako zodpovedná osoba podľa čl. 17 ods. 1 GDPR povinná vykonať vymazanie osobných údajov, spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH po zohľadnení dostupnej technológie a nákladov na implementáciu prijme primerané opatrenia, a to aj technického charakteru, s cieľom informovať ďalšie osoby zodpovedné za spracovávanie údajov, ktoré zaisťujú spracovávanie zverejnených osobných údajov, o tom, že dotknutá osoba požiadala tieto ďalšie osoby zodpovedné za spracovávanie údajov o vymazanie všetkých prepojení na tieto osobné údaje alebo kópií či iných reprodukcií týchto osobných údajov, pokiaľ sa nevyžaduje ich spracovanie. Zamestnanec spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH zariadi v jednotlivých prípadoch potrebné úkony.


Právo na obmedzenie spracovávania
Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo, na základe ktorého môže od zodpovednej osoby požadovať obmedzenie spracovávania, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov.

 • Dotknutá osoba poprie správnosť osobných údajov, a to na dobu, ktorá zodpovednej osobe umožní skontrolovať správnosť daných osobných údajov.
 • Spracovanie je protiprávne, dotknutá osoba odmietne vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiada o obmedzenie používania daných osobných údajov.
 • Zodpovedná osoba už viac nepotrebuje osobné údaje na účely spracovávania, avšak dotknutá osoba ich potrebuje na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Dotknutá osoba podá námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a ešte nie je zrejmé, či oprávnené dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ je splnený niektorý z predchádzajúcich predpokladov a dotknutá osoba by chcela požiadať o obmedzenie osobných údajov, ktoré sú uložené v systéme spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH, kedykoľvek sa môže obrátiť na zamestnanca subjektu zodpovedného za spracovávanie. Zamestnanec spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH zariadi obmedzenie spracovania.


Právo na prenosnosť údajov

Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú danej osoby a ktoré dotknutá osoba poskytla zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho má právo poskytnúť tieto údaje inej zodpovednej osobe bez obmedzovania zo strany zodpovednej osoby, ktorej boli dané osobné údaje poskytnuté pôvodne, pokiaľ sa spracovávanie vykonáva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písmena a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písmena a GDPR alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písmena b GDPR, pokiaľ sa spracovávanie vykonáva pomocou automatizovaného postupu a pokiaľ spracovanie nie je nutné na uskutočnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri vykonávaní verejnej moci, uskutočnením ktorej bola poverená zodpovedná osoba.

Dotknutá osoba má zároveň pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa čl. 20 ods. 1 GDPR právo požiadať zodpovednú osobu o priame zaslanie osobných údajov inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky realizovateľné a pokiaľ to nebude mať negatívny vplyv na práva a slobody iných osôb.

V súvislosti s uplatňovaním práva na prenosnosť údajov sa dotknutá osoba môže kedykoľvek obrátiť na zamestnanca spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH.


Právo na vznesenie námietky

Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo, na základe ktorého môže kedykoľvek z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie podať námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písmeno e alebo f GDPR. Platí to aj pre profilovanie, ktoré sa opiera o tieto ustanovenia.

Spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH v prípade vznesenia námietky nebude tieto údaje ďalej spracovávať s výnimkou prípadov, v ktorých budeme môcť preukázať závažné a nutné dôvody na spracovávanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak spracovávanie slúži na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH spracováva osobné údaje na účely poskytovania priamej reklamy, dotknutá osoba má právo kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu osobných údajov na účely reklamy tohto typu. Platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba vznesie námietku voči spracovávaniu spoločnosťou ISUZU Sales Deutschland GmbH na účely priamej reklamy, spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH nebude ďalej spracovávať osobné údaje na tieto účely.

Dotknutá osoba má navyše právo, na základe ktorého môže kedykoľvek z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie podať námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov spoločnosťou ISUZU Sales Deutschland GmbH na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 GDPR s výnimkou prípadov, v ktorých sa takéto spracovanie vyžaduje na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme.

V súvislosti s výkonom práva na vznesenie námietky sa dotknutá osoba môže obrátiť priamo na zamestnanca spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH. V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES má dotknutá osoba ďalej nárok na výkon svojho práva na podanie námietky prostredníctvom automatizovaných postupov, pri ktorých sa používajú technické špecifikácie.


 Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo, na základe ktorého nesmie byť rozhodnutie, ktorému sa má daná osoba podrobiť a z ktorého voči nej vyplýva právny účinok, resp. ktoré ju značne ovplyvňuje iným podobným spôsobom, založené výlučne na automatizovanom spracovávaní (vrátane profilovania), pokiaľ dané rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzatvorenie alebo naplnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo (2) je prípustné na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba, a ak tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo (3) ak sa vykonáva s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie (1) potrebné na uzatvorenie alebo naplnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo (2) ak sa vykonáva s výslovným súhlasom dotknutej osoby, spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH prijme primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby, medzi ktoré patrí minimálne právo na domáhanie sa zásahu zo strany zodpovednej osoby, na prezentovanie vlastného stanoviska a na napadnutie platnosti rozhodnutia.

V súčasnosti sa však nevykonáva žiadne automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania. Ak by sa to niekedy v budúcnosti zmenilo, budeme vás o tom informovať.

 

Právo na odvolanie súhlasu týkajúceho sa ochrany údajov

Autori európskych smerníc a nariadení priznávajú každej osobe, ktorej sa týka spracovávanie osobných údajov, právo, na základe ktorého môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov.

Ak chce dotknutá osoba uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca subjektu zodpovedného za spracovávanie.


Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dozor nad ochranou údajov

Každá dotknutá osoba má právo na podanie sťažnosti na úrade pre dozor nad ochranou údajov (čl. 77 GDPR). Budeme však radi, ak sa dotknutá osoba predtým obráti na nás, aby sme vyjasnili prípadné problémy a pochybnosti.

Súbory „cookie“

Táto webová lokalita používa súbory „cookie“. Súbory „cookie“ uľahčujú a zefektívňujú používanie webových lokalít koncovými používateľmi. Súbor „cookie“ je malý textový súbor, ktorý slúži na ukladanie informácií. Pri návšteve webovej lokality môže daná webová lokalita umiestniť súbor „cookie“ do počítača návštevníka webovej lokality. Ak používateľ neskôr znova navštívi danú webovú lokalitu, webová lokalita dokáže načítať údaje z uloženého súboru „cookie“ a tak zistiť napríklad to, či už používateľ v minulosti navštívil danú webovú lokalitu a o ktoré časti webovej lokality sa obzvlášť zaujímal.

Zmena nastavení súborov „cookie“

Používateľ môže v nastaveniach webového prehliadača zadefinovať, ako bude webový prehliadač zaobchádzať so súbormi „cookie“ a ktoré súbory „cookie“ prijme alebo odmietne. Presné umiestnenie týchto nastavení závisí od konkrétneho webového prehliadača. Podrobné informácie k tejto téme nájdete v Pomocníkovi konkrétneho webového prehliadača.
Obmedzenie používania súborov „cookie“ môže v niektorých prípadoch viesť k tomu, že sa už nebudú dať využívať všetky funkcie tejto webovej lokality v plnom rozsahu.

Súbory „cookie“ na našej webovej lokalite

Funkčné súbory „cookie“ na zaistenie výkonu webovej lokality

 • Súbory „cookie“ TYPO3 CMS
 • Výkonové súbory „cookie“.
 • Google Analytics (pozrite príslušnú lokalitu)
Mapy Google

Táto webová lokalita používa produkt Mapy Google od spoločnosti Google Inc. Používaním tejto webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas so zaznamenávaním, spracovávaním a používaním automaticky získaných údajov spoločnosťou Google Inc., jej zástupcami a tretími stranami.
Podmienky používania služby Mapy Google nájdete na stránke „Podmienky používania služby Mapy Google“. https://www.google.com/intl/sk_sk/help/terms_maps.html

Ochrana údajov pri uchádzaní sa o zamestnanie a výberových konaniach

Osoba zodpovedná za spracovávanie získava a spracováva osobné údaje od uchádzačov na účely realizovania výberového konania. Spracovávanie údajov môže prebiehať aj elektronickou cestou. Tento postup sa využíva predovšetkým v prípade, že uchádzač zašle osobe zodpovednej za spracovávanie príslušné podklady potrebné na začatie výberového konania elektronickou cestou, napríklad e-mailom. Ak osoba zodpovedná za spracovávanie uzatvorí s uchádzačom pracovnú zmluvu, údaje poskytnuté na účely nadviazania pracovného pomeru sa uložia v súlade so zákonnými predpismi. Ak osoba zodpovedná za spracovávanie s uchádzačom pracovnú zmluvu neuzatvorí, podklady potrebné na začatie výberového konania sa automaticky vymažú dva mesiace po oznámení rozhodnutia o zamietnutí, pokiaľ vymazaniu nebránia žiadne iné oprávnené záujmy osoby zodpovednej za spracovávanie. Za iné oprávnené záujmy v tomto zmysle sa považuje napríklad dokazovacia povinnosť v rámci konania podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa nasadzovania a používania služby Google Analytics (s anonymizačnou funkciou)

Osoba zodpovedná za spracovávanie začlenila do tejto internetovej stránky komponenty služby Google Analytics (s anonymizačnou funkciou). Google Analytics je služba na analýzu webu. Analýza webu je získavanie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o správaní sa návštevníkov internetových stránok. Služba analýzy webu zaznamenáva okrem iného údaje o tom, z ktorej internetovej stránky vstúpila dotknutá osoba na inú internetovú stránku (tzv. odkazujúci server), na ktoré vnorené stránky internetovej stránky osoba vstúpila, alebo ako často a ako dlho si osoba prezerala vnorenú stránku. Analýza webu sa používa prevažne na optimalizáciu internetových stránok a na analyzovanie pomeru nákladov a návratnosti internetovej reklamy.

Prevádzkovateľom komponentov služby Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba zodpovedná za spracovávanie používa na analýzu webu prostredníctvom služby Google Analytics rozšírenie „_gat._anonymizeIp“. Spoločnosť Google prostredníctvom tohto rozšírenia skráti a anonymizuje adresu IP internetového pripojenia dotknutej osoby, keď dôjde k prístupu na naše internetové stránky z členského štátu Európskej únie alebo z iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účel komponentov služby Google Analytics je analýza návštevnosti našej internetovej stránky. Spoločnosť Google používa získané údaje a informácie okrem iného aj na vyhodnocovanie našej internetovej stránky a vytváranie správ online pre našu spoločnosť s informáciami o aktivitách na našich internetových stránkach, ako aj na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním našej internetovej stránky.

Služba Google Analytics nastaví v systéme informačných technológií dotknutej osoby súbor „cookie“. Čo sú súbory „cookie“, sme si už vysvetlili vyššie. Nastavenie súboru „cookie“ umožní spoločnosti Google analyzovať využívanie našej internetovej stránky. Pri vyvolaní niektorej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovávanie a v ktorej je začlenený komponent služby Google Analytics, vyšle príslušný komponent služby Google Analytics automaticky do internetového prehliadača v systéme informačných technológií dotknutej osoby požiadavku na odoslanie údajov do spoločnosti Google na účely analýzy online. V rámci tohto technického postupu získa spoločnosť Google poznatky o osobných údajoch, ako je napríklad adresa IP dotknutej osoby, ktoré slúžia spoločnosti Google okrem iného na to, aby mohla určiť pôvod návštevníkov a kliknutí a následne umožniť odpočet provízií.

Prostredníctvom súborov „cookie“ sa ukladajú osobné informácie, napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého sa prístup vykonal, ako aj frekvencia návštev našej internetovej stránky dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich internetových stránok sa tieto osobné údaje vrátane adresy IP internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, odošlú do systému spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google tieto osobné údaje ukladá v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje získané prostredníctvom technických postupov poskytuje spoločnosť Google v niektorých prípadoch tretím stranám.

Ako už bolo uvedené vyššie, dotknutá osoba môže kedykoľvek prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača zabrániť nastavovaniu súborov „cookie“ našou internetovou stránkou, a tým natrvalo zamietnuť nastavovanie súborov „cookie“. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by zabránilo aj nastaveniu súboru „cookie“ spoločnosti Google v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Zároveň platí, že už nastavený súbor „cookie“ služby Google Analytics možno kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má ďalej možnosť vzniesť námietku proti zaznamenávaniu údajov vytvorených službou Google Analytics, ktoré sa vzťahujú na používanie tejto internetovej stránky, ako aj proti spracovávaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a tak zabrániť týmto činnostiam. Na tento účel musí dotknutá osoba prevziať a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý sa nachádza pod prepojením https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok prehliadača oznámi službe Google Analytics prostredníctvom programovacieho jazyka JavaScript, že sa do služby Google Analytics nesmú odosielať žiadne údaje a informácie o návštevách internetových stránok. Spoločnosť Google vyhodnotí inštaláciu doplnku prehliadača ako nesúhlas. Ak niekedy v budúcnosti dôjde k vymazaniu, naformátovaniu alebo novej inštalácii systému informačných technológií dotknutej osoby, dotknutá osoba bude musieť nainštalovať doplnok prehliadača nanovo, aby sa deaktivovala služba Google Analytics. Pokiaľ dotknutá osoba alebo iná osoba s rovnakým okruhom právomocí odinštaluje alebo deaktivuje doplnok prehliadača, existuje možnosť opätovnej inštalácie alebo opätovnej aktivácie doplnku prehliadača.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia spoločnosti Google o ochrane údajov si môžete pozrieť na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk a na stránke https://www.google.com/analytics/terms/sk.html. Podrobnejšie informácie o službe Google Analytics nájdete pod prepojením https://www.google.com/intl/sk/analytics/.


Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa nasadzovania a používania služby Google AdWords

Osoba zodpovedná za spracovávanie začlenila do tejto internetovej stránky službu Google AdWords. Google AdWords je služba internetovej reklamy, ktorá prevádzkovateľom reklamy umožňuje zobrazovať inzeráty vo výsledkoch vyhľadávania v internetovom vyhľadávači Google, ako aj v reklamnej sieti spoločnosti Google. Pomocou služby Google AdWords môžu prevádzkovatelia reklamy vopred zadefinovať určité kľúčové slová, prostredníctvom ktorých sa následne zobrazí inzerát vo výsledkoch vyhľadávania v internetovom vyhľadávači Google výlučne v prípade, že používateľ prostredníctvom internetového vyhľadávača vyhľadá výsledok relevantný pre dané kľúčové slovo. V reklamnej sieti spoločnosti Google sa inzeráty zobrazujú na tematicky relevantných internetových stránkach prostredníctvom automatického algoritmu a s ohľadom na vopred zadefinované kľúčové slová.

Prevádzkovateľom služieb Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom služby Google AdWords je reklamné propagovanie našej internetovej stránky prostredníctvom zobrazovania záujmovo relevantnej reklamy na internetových stránkach iných podnikov a vo výsledkoch vyhľadávania v internetovom vyhľadávači Google, ako aj zobrazovanie cudzej reklamy na našej internetovej stránke.

Ak sa dotknutá osoba dostane na našu internetovú stránku prostredníctvom inzerátu Google, spoločnosť Google v systéme informačných technológií dotknutej osoby uloží takzvaný konverzný súbor „cookie“. Čo sú súbory „cookie“, sme si už vysvetlili vyššie. Konverzný súbor „cookie“ stráca platnosť po tridsiatich dňoch a neslúži na identifikáciu dotknutej osoby. Prostredníctvom konverzného súboru „cookie“ možno zistiť (pokiaľ ešte nevypršala platnosť súboru „cookie“), či na našich internetových stránkach došlo k vyvolaniu konkrétnych vnorených stránok, napríklad nákupného košíka obchodu online. Prostredníctvom konverzného súboru „cookie“ môžeme my aj spoločnosť Google zistiť, či dotknutá osoba, ktorá sa dostala na našu internetovú stránku prostredníctvom inzerátu AdWords, vygenerovala obrat, teda či nákup tovaru dokončila alebo zrušila.

Údaje a informácie získané použitím konverzných súborov „cookie“ spoločnosť Google použije na vytvorenie štatistík návštevnosti našej internetovej stránky. Tieto štatistiky návštevnosti potom využijeme na zistenie celkového počtu používateľov, ktorí sa dostali na naše stránky prostredníctvom inzerátov AdWords, teda na zistenie úspešnosti, resp. neúspešnosti konkrétnych inzerátov AdWords a na optimalizovanie našich inzerátov AdWords do budúcnosti. Náš podnik ani ďalší reklamní zákazníci využívajúci službu Google AdWords nedostanú od spoločnosti Google žiadne informácie, prostredníctvom ktorých by bolo možné identifikovať dotknutú osobu.

Prostredníctvom konverzných súborov „cookie“ sa ukladajú osobné informácie, napríklad o tom, ktoré internetové stránky dotknutá osoba navštívila. Pri každej návšteve našich internetových stránok sa teda tieto osobné údaje vrátane adresy IP internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, odošlú do systému spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google tieto osobné údaje ukladá v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje získané prostredníctvom technických postupov poskytuje spoločnosť Google v niektorých prípadoch tretím stranám.

Ako už bolo uvedené vyššie, dotknutá osoba môže kedykoľvek prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača zabrániť nastavovaniu súborov „cookie“ našou internetovou stránkou, a tým natrvalo zamietnuť nastavovanie súborov „cookie“. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by zabránilo aj nastaveniu konverzného súboru „cookie“ spoločnosti Google v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Zároveň platí, že už nastavený súbor „cookie“ služby Google AdWords možno kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má ďalej možnosť vzniesť námietku proti reklame súvisiacej so záujmami, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Na tento účel musí dotknutá osoba v každom svojom používanom internetovom prehliadači zobraziť stránku pod prepojením www.google.de/settings/ads a vykonať na nej požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia spoločnosti Google o ochrane údajov si môžete pozrieť na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Právny základ spracovávania

Čl. 6 I pís. a VNOÚ slúži nášmu podniku ako právny základ pre postupy spracovávania, pri ktorých žiadame súhlas so spracovávaním na určitý účel. Ak sa spracovanie osobných údajov vyžaduje na splnenie zmluvy, v rámci ktorej figuruje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, ako tomu býva napríklad v prípade postupov spracovávania potrebných na zaistenie dodávky tovaru alebo poskytnutie inej služby či protislužby, spracovávanie sa zakladá na čl. 6 I pís. b VNOÚ. To isté platí pre postupy spracovávania, ktoré sa vyžadujú na vykonávanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok o našich produktoch a službách. Ak náš podnik podlieha právnemu záväzku, v rámci ktorého sa vyžaduje spracovávanie osobných údajov, ako je napríklad plnenie daňových povinností, spracovávanie sa zakladá na čl. 6 I pís. c VNOÚ. V zriedkavých prípadoch by sa mohlo spracovávanie osobných údajov vyžadovať v záujme ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Takáto situácia by mohla nastať napríklad v prípade poranenia návštevníka v našom závode, kedy by sme následne museli poskytnúť jeho meno, jeho vek, údaje o jeho zdravotnej poisťovni či iné životne dôležité informácie lekárovi, nemocnici alebo akejkoľvek inej tretej strane. V takom prípade by sa spracovávanie zakladalo na čl. 6 I pís. d VNOÚ. V poslednom prípade sa postupy spracovávania môžu zakladať na čl. 6 I pís. f VNOÚ. Z tohto právneho základu vychádzajú postupy spracovávania, ktoré nie sú zahrnuté v žiadnom z predchádzajúcich právnych základov, keď sa vyžaduje spracovanie na ochranu oprávneného záujmu nášho podniku alebo tretej strany a pokiaľ neprevažujú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby. Takéto postupy spracovávania sú nám dovolené predovšetkým z toho dôvodu, že ich európsky zákonodarca spomenul zvlášť. Ten bol toho názoru, že by sa oprávnený záujem mal dať uznať, keď je dotknutá osoba v postavení zákazníka voči zodpovednej osobe (bod preambuly 47, veta 2 VNOÚ).

Oprávnené záujmy na spracovávaní, ktoré sleduje zodpovedná osoba alebo tretia strana

Ak sa spracovávanie osobných údajov zakladá na článku 6 I pís. f VNOÚ, za náš oprávnený záujem sa považuje vykonávanie našej obchodnej činnosti v prospech všetkých našich zamestnancov a podielnikov.

Doba, na ktorú sa ukladajú osobné údaje

Kritériom pre dobu ukladania osobných údajov je príslušná zákonná lehota uchovávania. Po uplynutí lehoty sa príslušné údaje vymažú štandardným spôsobom, pokiaľ tento postup nie je upravený inak a pokiaľ už nie sú potrebné na splnenie zmluvy alebo na začatie jednania o uzatvorení zmluvy.

Zákonné alebo zmluvné predpisy týkajúce sa prípravy osobných údajov, nevyhnutnosť z hľadiska uzatvorenia zmluvy, povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje, možné následky neposkytnutia

Informujeme vás, že poskytovanie osobných údajov je sčasti predpísané zákonom (napr. daňové predpisy), alebo môže vyplývať zo zmluvných nariadení (napr. údaje o zmluvnom partnerovi). Z času na čas môže nastať situácia, kedy je z hľadiska uzatvorenia zmluvy nevyhnutné, aby nám dotknutá osoba dala k dispozícii osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s ňou náš podnik uzatvára zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by znemožnilo uzatvorenie zmluvy s dotknutou osobou. Skôr než nám dotknutá osoba poskytne osobné údaje, musí sa obrátiť na niektorého z našich zamestnancov. Náš zamestnanec informuje dotknutú osobu o tom, či je poskytovanie osobných údajov v danom prípade predpísané zákonom alebo zmluvne, resp. či je nevyhnutné z hľadiska uzatvorenia zmluvy, či existuje povinnosť poskytnutia osobných údajov, a aké následky by malo neposkytnutie osobných údajov.


Toto vyhlásenie o ochrane údajov bolo vytvorené pomocou generátora vyhlásení o ochrane údajov na stránke definície ochrany údajov v spolupráci so spoločnosťou RC GmbH, ktorá opätovne zhodnocuje použité notebooky a právnymi zástupcami pre oblasť zdieľania suborov Filesharing zo spoločnosti WBS-LAW.