Bezpečnosť vašich údajov a ochrana vášho súkromia sú našou prioritou!

Ďakujeme za váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov má pre celý tím spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH obzvlášť vysokú prioritu.

S nasledujúcimi informáciami by sme vám radi poskytli prehľad o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi v súlade s platnými právnymi predpismi a ako zaručujeme ich ochranu.

Žiadame vás, aby ste sa pravidelne informovali o obsahu nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravíme, akonáhle si to vyžiadajú zmeny v spracúvaní údajov, ktoré vykonáme. 

 

Ustanovenia pojmov

   

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa používajú nasledujúce pojmy:

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú osoby, nielen jednoznačné, ako sú meno a adresa, dátum narodenia, ale aj nepriamo identifikovateľné informácie, ako napríklad e-mail, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, adresa IP, identifikátor, ID používateľa, identifikátor zariadenia, údaje prehliadača zariadenia, ktoré použil, a ďalšie charakteristiky, ktoré vyjadrujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto osoby a pomocou ktorých ju možno identifikovať. 

Anonymizovať znamená zmenu osobných údajov takým spôsobom, že jednotlivé podrobnosti o osobných alebo skutkových okolnostiach už nemožno priradiť ku konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe alebo iba s neúmerne veľkým množstvom času, nákladov a pracovnej sily.

Poskytovatelia služieb a „spracovatelia objednávok“: Niekedy potrebujeme, aby naše služby poskytovali ďalší poskytovatelia služieb, ktorí poskytujú určité služby v našom mene podľa pokynov a spracúvajú osobné údaje podľa pokynov, ako napr. poskytovatelia hostingu, softvérové ​​podporné služby alebo marketingové agentúry pre dialógový marketing. Jedná sa o poskytovateľov služieb, ktorí sú na zmluvnom základe striktne viazaní pokynmi a na konkrétny účel na základe zmluvy o spracovaní objednávky alebo, ak ide iba o doplnkové služby, ktoré nepredstavujú spracovanie objednávky, na základe dohody o ochrane údajov dodržiavať technické a sú viazaní organizačne nevyhnutnými opatreniami na ochranu údajov používateľa. 

Spracovanieje akékoľvek zaobchádzanie s osobnými údajmi alebo použitie osobných údajov, či už s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov. Tým je každý proces súvisiaci s osobnými údajmi, ako napr zachytenie, organizácia, usporiadanie, uloženie, prispôsobenie alebo zmena, čítanie, dopytovanie, použitie, zverejnenie prostredníctvom prenosu, šírenie alebo iná forma poskytovania, porovnávania alebo odkazovania, obmedzenia, vymazania alebo zničenie použitia osobných údajov.

Profilovanieje akýkoľvek typ automatizovaného spracovania osobných údajov, ktorý spočíva v tom, že tieto osobné údaje sa používajú na hodnotenie určitých osobných aspektov, ktoré sa týkajú fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta pobytu alebo premiestnenia tejto fyzickej osoby.

Zodpovedná osoba alebo osoba zodpovedná za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s ostatnými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov. Ak je účel a prostriedky tohto spracúvania stanovené právnymi predpismi Únie alebo právnymi predpismi členských štátov, je možné ustanoviť zodpovednú osobu alebo osobitné kritériá jej vymenovania v súlade s právnymi predpismi Únie alebo právnymi predpismi členských štátov.

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorým sa osobné údaje zverejňujú, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány, ktoré môžu získať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania podľa právnych predpisov Únie alebo právnych predpisov členských štátov, sa nepovažujú za príjemcov. Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán mimo dotknutej osoby, zodpovednej osoby, spracovateľa objednávky a osôb, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje pod priamou zodpovednosťou zodpovednej osoby alebo spracovateľa objednávky. Súhlas Súhlas je každé dobrovoľné, informované a jednoznačné vyhlásenie o úmysle vydané dotknutou osobou v konkrétnom prípade vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzovacieho konania, ktorým dotknutá osoba uvedie, že súhlasí so spracovaním jej osobných údajov. 

 

Osoba poverená ochranou osobných údajov

Zodpovedná osoba

ISUZU Sales Deutschland GmbH
Schieferstein 11 a
65439 Flörsheim
Deutschland
Nemecko Tel.: +49 (0) 6145 5491 000
Internet: www.isuzu-sales.de

Kontaktné údaje osoby poverenej ochranou osobných údajov sú:

ISUZU Sales Deutschland GmbH
E-Mail Datenschutzbeauftragte: datenschutz@isuzu-sales.de

Akákoľvek dotknutá osoba môže kedykoľvek kontaktovať priamo našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov s akýmikoľvek otázkami alebo návrhmi týkajúcimi sa ochrany údajov. 

 

Možnosť kontaktu cez webovú stránku

Webová stránka ISUZU Sales Deutschland GmbH obsahuje informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou a priamu komunikáciu s nami, ktorá obsahuje aj všeobecnú adresu pre takzvanú elektronickú poštu (e-mailová adresa). Ak dotknutá osoba kontaktuje osobu zodpovednú za spracovanie e-mailom alebo kontaktným formulárom, osobné údaje sprostredkované dotknutou osobou sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje, ktoré dobrovoľne odovzdá dotknutá osoba osobe zodpovednej za spracovanie, sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. 

 

Kontaktné formuláre webovej stránky

Spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH spracováva a používa osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú v súvislosti s dopytom prostredníctvom rôznych online formulárov. Môže to byť žiadosť o cenovú ponuku, objednávka brožúry, žiadosť o skúšobnú jazdu alebo všeobecná žiadosť o kontakt.    

 

Spracované a použité údaje

Spracovávajú sa nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • adresa (ulica, číslo domu, PSČ, obec, krajina)
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa)
 • osobné údaje (priezvisko, meno) 

 

Kontaktné formuláre Facebook

Spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH spracováva a používa osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú ako súčasť žiadosti o skúšobnú jazdu prostredníctvom reklám na facebookovej stránke spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH. 

 

Spracované a použité údaje

Spracovávajú sa nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • adresa (PSČ, obec, krajina)
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa)
 • osobné údaje (priezvisko, meno, označenie povolania) 

 

Účel spracovania údajov / právny základ Spoločnosť

ISUZU Sales Deutschland GmbH spracováva osobné údaje v súlade s ustanoveniami EÚ GDPR. Zhromažďovanie, používanie a spracovávanie údajov sa uskutočňuje výlučne na poskytovanie internetovej ponuky, vrátane jej obsahu a funkcií, na plnenie objednávok prospektu, na vykonávanie a spracovanie dohody o skúšobnej jazde, resp. na vytvorenie ponuky, ako aj na zodpovedanie všeobecných kontaktných otázok.

Pokiaľ nám nie je výslovne povolené používať údaje nad rámec týchto ustanovení, údaje ukladáme, spracovávame a používame iba v takom rozsahu a tak dlho, ako je to potrebné na splnenie príslušného dopytu. Pre spracovanie vašich údajov existujú nasledujúce právne základy:

 • GDPR EÚ čl. 6 (1) a) nám umožňuje spracovávať vaše údaje na základe vášho súhlasu na účely tu uvedené.GDPR EÚ čl. 6 (1) b) zahŕňa spracovanie údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ako aj na predzmluvné opatrenia, napr. počas skúšobnej jazdy
 • GDPR EÚ čl. 6 (1) c) nám umožňuje spracovávať vaše údaje na základe zákonnej povinnosti, napr. povinnosti uschovávať doklady podľa finančného a daňového zákona.
 • GDPR EÚ čl. 6 (1) f) nám umožňuje spracovávať vaše osobné údaje, ak máme my alebo tretia strana oprávnený záujem na tomto spracovaní a váš záujem, základné práva alebo slobody nie sú v rozpore, napr .:   analýza využitia našich webových stránok a vytvorenie príslušných hlásenípríprava servisných funkcií pre návštevníka webových stránokzabránenie vzniku škôd a/alebo zodpovednosti podniku pomocou vhodných opatreníuplatňovanie, výkon alebo obrana zákonných nárokov prístup k údajomV závislosti od účelu, na ktorý zhromažďujeme vaše osobné údaje, ich môžeme prenášať alebo zverejňovať príjemcom nasledujúcich kategórií, ktorí potom budú vaše osobné údaje spracovávať výlučne na tieto účely:

a) V rámci našej spoločnosti a našej siete predajcov a servisov:

 • naši poverení zamestnanci,
 • naše spojené podniky,
 • členovia našich sietí autorizovaných zmluvných predajcov a autorizovaných zmluvných servisov, ktorých ste označili ako uprednostnených autorizovaných zmluvných predajcov a autorizovaných zmluvných servisov alebo ktorí sa nachádzajú vo vašej blízkosti (na základe ich poštového smerového čísla a adresy) alebo s ktorými ste boli v kontakte,
 • ISUZU Bank, Schieferstein 5 (Industriegebiet West), 65439 Flörsheim/ Nemecko

b) Externí obchodní partneri:

 • Poskytovatelia služieb / spracovatelia objednávok: poverení poskytovatelia služieb, ktorí sú viazaní pokynmi (spracovatelia údajov objednávok), dostávajú osobné údaje na tieto účely, ak zaručia, že budú vykonané vhodné technické a organizačné opatrenia taj, aby sa spracovanie uskutočňovalo v súlade s GDPR EÚ a bola zaručená ochrana práv dotknutej osoby. (napr. poskytovatelia služieb na zasielanie marketingových materiálov; reklamné a propagačné agentúry – ak ste s tým súhlasili)

c) Iná tretia strana:

 • ak to vyžaduje zákon alebo právny predpis na ochranu spoločnosti Isuzu Sales Deutschland GmbH
 • dodržanie zákonov, požiadaviek úradov, súdnych príkazov, právnych procesov, povinností súvisiacich s hlásením a poskytovaním informácií úradom a pod. 

 

Kontakt s autorizovanými predajcami a autorizovanými servismi

Keď kupujete vozidlo alebo iný výrobok alebo službu od niektorého z našich autorizovaných predajcov alebo autorizovaných servisov alebo ak im poskytujete alebo zverejňujete osobné údaje, máte s týmto autorizovaným predajcom alebo autorizovaným servisom samostatný vzťah.. V takom prípade budú zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov, prípadne spolu s nami. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov jedným z autorizovaných predajcov alebo niektorým z autorizovaných servisov, kontaktujte ich priamo.

Ako je identifikovaný váš preferovaný autorizovaný predajca alebo autorizovaný servis? Preferovaný autorizovaný zmluvný predajca alebo servis (1) je autorizovaný zmluvný predajca alebo autorizovaný predajca alebo servis, ktorého ste si vybrali ako svojho preferovaného predajcu / servis alebo (2) tak urobíme my, ak tak neurobíte, vhodný autorizovaný zmluvný predajca alebo vhodný autorizovaný zmluvný servis je identifikovaný na základe jeho sídla (najbližšie kontaktné miesto na základe vášho PSČ alebo adresy) alebo na základe vašej histórie kontaktu s našou sieťou. 

 

Uchovávanie a mazanie osobných údajov  

Údaje, ktoré spracovávame, budú vymazané alebo spracovávané obmedzene v súlade s čl. 17 a 18 GDPR. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, údaje, ktoré uchovávame, budú vymazané alebo anonymizované, akonáhle už nebudú potrebné na zamýšľaný účel a ich odstránenie nie je v rozpore s požiadavkami zákonného uchovávania. Ak údaje neodstránime, pretože sú potrebné na iné zákonom prípustné účely, bude ich spracovanie obmedzené. T.z. údaje budú blokované a nebudú sa spracovávať na iné účely. To platí napr. pokiaľ ide o údaje, ktoré sa musia uchovávať z obchodných alebo daňových dôvodov. 

 

Práva na ochranu osobných údajov 

 

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte voči nám nasledujúce práva:

Právo na informácie podľa čl. 15 GDPR Kedykoľvek môžete požiadať o informácie o tom, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, odkiaľ pochádzajú a na aký účel a ako tieto údaje spracovávame.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR Máte právo na získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v spoločnom, štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte a na prenos vašich osobných údajov tretej strane podľa vášho výberu vami alebo na ich prenos nami.

Právo na informovanie podľa čl. 16 GDPR Ak zistíte chybu vo svojich osobných údajoch alebo si všimnete, že sú neúplné alebo nepresné, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie týchto údajov.

Právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ neexistuje zákonná výnimka

Právo podať námietku, odvolanie podľa čl. 21 GDPR Máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré vykonáme na základe oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Vaše osobné údaje už nebudeme spracovávať, pokiaľ nepreukážeme závažné legitímne dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo pokiaľ spracovanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. To nemá vplyv na zákonnosť spracovávania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania.

Svoju námietku alebo odvolanie adresujte na adresu datenschutz@isuzu-sales.de. 

Sťažnosť podaná orgánu dohľadu podľa čl. 77 GDPR Ak ste toho názoru, že napriek nášmu úsiliu existuje dôvod sťažovať sa na nás, vy ako dotknutá osoba máte právo sťažovať sa voči dozornému orgánu na ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba je vítaná, aby nás vopred kontaktovala s cieľom vyriešiť akékoľvek nezrovnalosti a pochybnosti. 

 

Sociálne pluginy

Na optimalizáciu našej online ponuky sme na našu webovú stránku integrovali takzvané sociálne pluginy („pluginy“), čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Pritom používame tlačidlá Shariff bezpečné pre ochranu údajov. To znamená, že údaje sa prenášajú na prevádzkovateľov sociálnych sietí iba vtedy, keď ste aktivovali pluginy, ako napr. kliknutím na tlačidlá Zdieľať na Facebooku.

Keď navštívite našu webovú stránku, na ktorej sú nainštalované pluginy, váš prehliadač môže nadviazať priame spojenie so servermi príslušného poskytovateľa (napr. Facebook). Je to preto, že obsah pluginu sa odosiela priamo vám alebo vášmu zariadeniu. Počas tohto procesu sa prenášajú údaje k poskytovateľovi, ako napr. informácie, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku. Tieto informácie a aj vašu IP adresu potom poskytovateľ zvyčajne ukladá na serveri v USA. Ak ste sami členmi príslušnej platformy a prihlásili ste sa, poskytovateľ môže priradiť návštevu našej webovej stránky k vášmu profilu.

Ak interagujete s pluginom, to znamená, keď napríklad kliknete na „zdieľať“, informácie sa prenášajú priamo k poskytovateľovi a ukladajú sa na serveroch. Tieto informácie sa potom uložia do vášho profilu na Facebooku a zverejnia sa.

Ak ste členom takejto platformy a nechcete, aby poskytovateľ prepojil údaje, ktoré sa o vás zhromažďujú, s vaším profilom, môžete tomu zabrániť odhlásením sa pred návštevou našej webovej stránky u príslušného poskytovateľa a vymazaním vašich súborov cookie.

Ak nechcete, aby sa pluginy vôbec načítali, môžete si do prehliadača nainštalovať doplnok, ktorý tomu zabráni. (https://noscript.net/) 

 

Facebook

Používame pluginy sociálnej siete Facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko („Facebook“).

Môžete to spoznať podľa jedného z logov Facebooku (biele „f“ na modrom pozadí alebo „f Share“). Zoznam pluginov môžete vidieť tu:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov spoločnosťou Facebook, ako aj o ďalšom spracovaní, použití a vašich právach a možnostiach nastavenia, pomocou ktorých môžete chrániť svoje súkromie, nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov z Facebooku:

https://www.facebook.com/about/privacy/

V nastaveniach profilu môžu členovia Facebooku tiež vykonať ďalšie nastavenia týkajúce sa použitia údajov na reklamné účely. Spoločnosť Facebook zaručuje súlad s európskymi zákonmi o ochrane osobných údajov certifikáciou podľa dohody o ochrane súkromia:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

 

YouTube

Na našom webe používame videá z YouTube, ktoré sú zverejnené na internetovej platforme www.youtube.de.

Na integráciu videí na našom webe používame službu „YouTube“ spoločnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Integráciou služby YouTube na náš web vám umožňujeme predstaviť rôzne videá, ktoré si môžete pozrieť priamo na našom webe.

Používame režim rozšírenej ochrany osobných údajov, aby sa vaša IP adresa neodosielala na YouTube, už keď navštívite náš web s vloženým videom a vo vašom počítači sa neukladali súbory cookie. To znamená, že vaše údaje bude YouTube ukladať, až keď si pozriete u nás vložené video. Hneď ako kliknete na video a prehráte ho, osobné údaje, ako napríklad vaša IP adresa, sa prevezmú a prenesú na YouTube.

Ak ste v tom čase prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, tieto informácie sa priradia k vášmu používateľskému účtu.

Nie je vylúčené, že YouTube alebo Google môžu tiež prenášať získané údaje na servery v tretích krajinách.

Právnym základom opísaného spracovania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR. Službu YouTube integrujeme z dôvodu nášho oprávneného záujmu o optimálny dizajn a optimalizáciu našej online ponuky.

Nie ste však povinní poskytnúť osobné údaje. Ak ich neposkytnete, môže to znamenať, že nemôžete používať náš web alebo ho nemôžete používať v plnom rozsahu.

Ďalšie informácie nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov z YouTube alebo Google, ku ktorým máte prístup tu: www.google.com/policies/privacy/ 

 

Vimeo

Na našom webe používame „Vimeo“ na zobrazovanie videí. Pritom sa jedná o službu Vimeo, LL C, 555 West 18 th Street, New York, New York 10011, USA, v ďalšom nazývanú iba „Vimeo“.

Niektoré z používateľských údajov sa spracovávajú na serveroch Vimeo v USA.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 pís. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality našej webovej prezentácie.

Ak navštívite stránku na našom webe, na ktorej je vložené video, vytvorí sa pripojenie k serverom Vimeo v USA, aby sa video zobrazilo. Z technických dôvodov je potrebné, aby Vimeo spracovalo vašu IP adresu. Okrem toho sa zaznamenáva aj dátum a čas vašej návštevy našich webových stránok.

Ak ste prihlásený / -á do Vimeo v rovnakom čase, keď navštívite niektorú z našich webových stránok, na ktorej je vložené video Vimeo, môže Vimeo priradiť takto získané informácie k vášmu osobnému užívateľskému účtu. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred návštevou našich webových stránok z Vimeo odhlásiť alebo podľa toho nakonfigurovať svoj používateľský účet Vimeo.

Na účely analýzy funkčnosti a používania spoločnosť Vimeo používa službu webovej analýzy Google Analytics. Google Analytics ukladá cookies do vášho koncového zariadenia prostredníctvom vášho internetového prehliadača a odosiela spoločnosti Google informácie o používaní našich internetových stránok, na ktorých je vložené video Vimeo. Nie je vylúčené, že Google tieto informácie spracuje v USA.

Pokiaľ s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť inštalácii cookies vykonaním vhodných nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Podrobnosti o tom nájdete pod nadpisom „Súbory cookie“ vyššie.

Právny základ je čl. 6 ods. 1 pís. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality našich webových stránok a v oprávnenom záujme spoločnosti Vimeo na štatistickom analyzovaní správania používateľov na účely optimalizácie a marketingu.

Vimeo ponúka na

http://vimeo.com/privacy

ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov, ako aj o vašich právach a možnostiach ochrany vášho súkromia. 

 

Google reCAPTCHA

V našej internetovej prezentácii používame Google reCAPTCHA na kontrolu a zabránenie interakciám na našom webe prostredníctvom automatizovaných prístupov, napríklad prostredníctvom takzvaných robotov. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“..

Táto služba umožňuje spoločnosti Google určiť, z ktorej webovej stránky sa odosiela požiadavka a z ktorej adresy IP používate takzvanú funkciu reCAPTCHA. Okrem vašej IP adresy môže Google získavať aj ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na ponúkanie a zabezpečenie tejto služby.   

Právny základ je čl. 6 ods. 1 pís. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v bezpečnosti našej webovej prezentácie a v ochrane pred nežiaducim, automatizovaným prístupom vo forme spamu alebo podobne.

Google ponúka na

https://policies.google.com/privacy

ďalšie informácie k všeobecnému zaobchádzaniu s vašimi používateľskými údajmi. 

 

Druhy písma Google Fonts

V našej internetovej prezentácii používame Google Fonts pre zobrazenie externých druhov písma. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“. 

Používame Google Fonts na umožnenie zobrazenia určitých typov písma na našich webových stránkach.

Google Fonts je lokálne inštalovaný na našom serveri Host, takže nedochádza k spracovaniu údajov tretími stranami.Právny základ je čl. 6 ods. 1 pís. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej webovej prezentácie. 

 

Údaje žiadosti

V prípade podania žiadosti spracovávame osobné údaje prenášané s vašim dotazníkom.

Toto pravidelne zahŕňa meno, dátum narodenia, životopis, štátna príslušnosť / pracovné povolenie atď. pre výber, nábor, riadenie nástupu a výstupu.Ďalej tiež pravidelne potrebujeme vaše osobné kontaktné údaje, ako je adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, aby sme mohli vykonať proces podania žiadosti.

Zdržujte sa posielania osobných údajov, ktoré nie sú potrebné na implementáciu procesu podávania žiadosti. Týka sa to najmä osobitných kategórií osobných údajov týkajúcich sa biometrie, sexuality alebo svetonázoru.

Vaše údaje spracovávame na základe čl. 6 ods. 1 S. 1 pís. b GDPR na uzavretie alebo vykonávanie pracovnej zmluvy. To je tiež účel spracovania.

Po dosiahnutí príslušného účelu (dokončenie procesu podania žiadosti alebo prijatie do zamestnania) budú vaše údaje o uchádzaní sa o prácu vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania. 

 

Rozsah platnosti

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka tejto webovej stránky. Ak webovú stránku opustíte prostredníctvom odkazu alebo iným spôsobom a prejdete na inú webovú stránku, prestane platiť.

Nájdete nás ale aj na kanáloch sociálnych médií. Slúžia na to, aby sme mohli nadviazať kontakt s našimi zákazníkmi alebo zainteresovanými stranami, ktoré tam pôsobia, a aby sme tam mohli poskytovať informácie o našich produktoch.

Nájdete nás na:

Instagram na: https://www.instagram.com/isuzu_de_at/

Facebook na: https://www.facebook.com/isuzu.de.at

YouTube na: https://youtube.com/channel/UCJ52i0rdK6V_Ye_wP7DUaaw

Xing na: https://www.xing.com/companies/isuzusalesdeutschlandgmbh/

LinkedIn na: https://www.linkedin.com/company/isuzu-sales-deutschland-gmbh/

Údaje, ktoré dostávame v rámci týchto kanálov sociálnych médií, spracovávame, keď nám používatelia píšu správy alebo s nami inak komunikujú v rámci týchto sociálnych sietí v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov používateľov sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu o efektívne informovanie používateľov a komunikáciu s našimi používateľmi podľa čl. 6 ods.1 pís. f GDPR (pozri tiež odsek 5 Kontakt) Ak sú používatelia požiadaní o súhlas so spracovaním údajov príslušnými poskytovateľmi platforiem, právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 pís. a., čl. 7 GDPR.

Ak nás navštívite na jednom z našich kanálov sociálnych médií, vaše údaje môžu byť spracované aj mimo EÚ.

Poskytovatelia platforiem tiež pravidelne spracúvajú údaje na účely prieskumu trhu a reklamy. Z tohto dôvodu sa súbory cookie ukladajú do počítačov používateľov, ktoré ukladajú údaje s cieľom vytvoriť profily používania a umiestniť tak reklamy šité na mieru vám. Nemáme na to žiadny vplyv.

Ak by ste sa chceli domáhať práv dotknutých osôb, chceli by sme poukázať na to, že najefektívnejší prístup je ich uplatnenie voči poskytovateľovi platformy. Môže vám poskytnúť informácie a konať čo najrýchlejšie, pretože má priamy prístup k údajom..

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE